Voorwaarden


Regiokracht zet zich in voor regio-binding binnen uw regio/ gemeente door deelnemers op basis van wederzijds voordeel en belang met elkaar te verbinden.

Deelname

Ondernemers

Deelname aan het Regiokracht platform geschied op basis van vrijwilligheid. Ondernemers;  winkeliers, restaurants, maatschappelijke organisaties, etc. doen deelnemen omdat ze het wederzijds belang binnen de regio onderkennen en daarmee het (potentiele) wederzijdse voordeel van een krachtige regio. De verbinding tussen deelnemers heeft een lange termijn perspectief. Er ligt geen schriftelijke overeenkomst ten grondslag anders dan de onderlinge mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen Regiokracht en de ondernemer dat de ondernemer een positie verkrijgt binnen het Regiokracht platform met als doel een bijdrage te leveren aan de missie van Regiokracht. Een positie is een naamsvermelding op de kortingskaart en een naamsvermelding op de website met de (moreel) overeengekomen verplichting dat de kaarthouders een specifiek benoemd voordeel kan genieten in ruil voor de (extra) klandizie van de kaarthouder. Dit specifieke voordeel is overeengekomen en staat genoemd op de kortingskaart en website. Daarnaast kan de ondernemer gebruik maken van aanvullende Regiokracht diensten.

Het vrijwillig deelnemen van een ondernemer is voor onbepaalde tijd en stopt wanneer een beëindigingsbericht wordt ontvangen door Regiokracht van de ondernemer.

Het beëindigen van deelname kan worden gedaan door een rechtsbevoegd persoon mits tijdig. Beëindiging van deelname wordt bevestigd door Regiokracht. Dit is vooral in verband met de fysieke Regiokracht kortingskracht kaart die per kalenderjaar in gedrukte vorm wordt uitgegeven. Eenzijdige beëindiging van deelname dient altijd tijdig en schriftelijk te gebeuren.

Aanpassing van de condities van deelname is altijd mogelijk en kunnen tijdig worden gedaan door een rechtsbevoegd persoon. Aanpassing van de condities worden bevestigd door Regiokracht. Eenzijdige aanpassing van de condities door een individuele ondernemer zonder Regiokracht te informeren moeten te allen tijde vermeden worden.

Tijdig is voorafgaand aan het drukken van de fysieke Regiokracht kortingskaart. In casu hanteert Regiokracht het doorgeven van beëindigings- en aanpassingsberichten voor  1 november van het lopende kalenderjaar als een reële termijn om deelname te beëindigen of om de condities aan te passen. Na 1 november is dit alleen mogelijk als de situatie zich daarvoor leent en de bedrijfsvoering van Regiokracht geen schade en vertraging oploopt. Met andere woorden; na het ontwerpen en drukken van de fysieke Regiokrachtkortingskaart is beëindiging van deelname of zijn aanpassingen van de condities ten behoeve van het aanstaande kalender jaar niet mogelijk. Mede met oog op de transparantie – voorspelbaarheid naar de deelnemer-kaarthouders zoals vrijwilligers en werknemers van organisaties uit de regio.

Aanpassingen van de vorm waarin Regiokracht de verbinding tussen deelnemers binnen het platform tot stand brengt zijn mogelijk als deze aanpassingen de initiële afspraak c.q. overeenkomst met de deelnemer-ondernemer en deelnemer-kaarthouder ondersteunen en/ of in het teken staan van de missie van Regiokracht. Deze vormaanpassingen vallen onder de normale bedrijfsvoering van Regiokracht. Zo kan Regiokracht zich aanpassen aan de ontwikkelingen in de tijd en gebruik maken van algemeen geaccepteerde (digitale) communicatie kanalen en samenwerkingsvormen.

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Regiokracht voorzover deze door door Regiokracht zijn gemaakt en niet aan andere toebehoren en door anderen ter beschikking zijn gesteld. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Regiokracht is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. Het concept waarbij voordeel, bijvoorbeeld korting, wordt verleent aan deelnemende particulieren en bedrijven binnen een regionaal netwerk is uitgewerkt door Regiokracht in een formule met unieke kenmerken. De unieke formule is eigendom van Regiokracht en mag niet worden gekopieerd.

Verwijzing

Regiokracht verwijst enkel naar aanbieders van producten dan wel diensten. Bij de aanschaf van producten en/of diensten gelden de voorwaarden van de desbetreffende bedrijven, winkels of dienstverleners. Regiokracht verkoopt zelf geen producten. Regiokracht kan niet bemiddelen bij problemen rond de aankoop van een product en / of dienst en de prijs die hiervoor betaald is of dient te worden. Regiokracht is niet verantwoordelijk voor de verwijzingen of suggesties die worden verstrekt via de website. Bij aanbiedingen en acties voor elke product of dienst dient de koper zichzelf te wenden tot een deskundige voor professioneel advies om te komen tot een aankoopbeslissing. Op verwijzingen of suggesties door Regiokracht worden zonder voorbehoud geen enkele garantie gegeven.

Klachten

Alleen klachten over Regiokracht of de website van Regiokracht worden behandeld indien deze schriftelijk per e-mail en duidelijk onderbouwd aan Regiokracht zijn doorgegeven. Hierbij dient altijd de volledige naam, adres- en contactgegevens te worden verstrekt. Alle klachten worden in behandeling genomen. Regiokracht bepaald of een klacht onderbouwd of gegrond is en in relatie staat tot de activiteiten van Regiokracht.

Als u als deelnemer of particulier kaarthouder een verwijzing of suggestie aantreft die niet werkt of naar uw inzicht onjuist is dan kunt u deze op dezelfde wijze als een klacht aan Regiokracht kenbaar maken. Regiokracht zal dan in contact treden met het bedrijf of organisatie en de Regiokracht spelregels en voorwaarden bespreken. Regiokracht bepaald of dit aanleiding geeft om tot actie over te gaan waarbij in het uiterste geval de verwijzing of suggestie van de Regiokracht website wordt verwijderd.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Regiokracht niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Regiokracht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gesteld materiaal.

Regiokracht, de medewerkers en de toeleveranciers van Regiokracht zijn niet aansprakelijk voor enige schade mogelijk ontstaan door gebruik van informatie op deze website.

Het verlenen van korting op producten en / of diensten of het geven van een ander voordeel door genoemde bedrijven en organisaties is een verantwoordelijkheid van deze genoemde bedrijven en organisaties.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Regiokracht geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende website.

Recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen Regiokracht en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.